Sawmakhat Receipts

Sawmakhat: November 2017

DATE RB NO SL NO PETU PIAK KHA
CASH RECEIPTS      
05-11-2017 1614 80661 Upa L Ngulminthang Oct-17
05-11-2017 1614 80662 D Kamkhanmang Oct-17
05-11-2017 1614 80663 T Kamlalven Oct-17
05-11-2017 1614 80664 Hauthianniang Oct-17
05-11-2017 1614 80665 Chinglawmkim Oct-17
05-11-2017 1614 80666 Moilunsiam Oct-17
05-11-2017 1614 80667 Upa T Goukhangin Oct-17
05-11-2017 1614 80668 Nemkhanmawi Oct-17
05-11-2017 1614 80669 G Liankhanthang Oct-17
05-11-2017 1614 80670 Chiinhauching Oct-17
05-11-2017 1614 80671 S Thuambiaklian Oct-17
05-11-2017 1614 80672 Thuamkhoman Oct-17
05-11-2017 1614 80673 B Khamsuan Oct-17
05-11-2017 1614 80674 Nemkhanching Oct-17
05-11-2017 1614 80675 K Ginkhanthang Oct-17
05-11-2017 1614 80676 Liansangpui Oct-17
05-11-2017 1614 80677 Sonlal Mangte Oct-17
05-11-2017 1614 80678 Ningngaihman Sep-Oct 17
05-11-2017 1614 80679 K Ginkhankam Oct-17
05-11-2017 1614 80680 Nemzaman Oct-17
05-11-2017 1614 80681 G Ngaikhanching Sep-Oct 17
05-11-2017 1614 80682 Upa Chinsum Oct-17
05-11-2017 1614 80683 Upa T Thiankhanmuan Oct-17
05-11-2017 1614 80684 Thuamkhoman Oct-17
05-11-2017 1614 80685 Vunglalven Oct-17
05-11-2017 1614 80686 Zahmingthang Sep-17
05-11-2017 1614 80687 Suankhanmuan Oct-17
05-11-2017 1614 80688 Jenifer Niang Tonsing Oct-17
05-11-2017 1614 80689 Nengzanang Oct-17
05-11-2017 1614 80690 T Thangson Oct-17
05-11-2017 1614 80691 Ningkhanman Oct-17
05-11-2017 1614 80692 Enliankim Oct-17
05-11-2017 1614 80693 S Jamzagin Oct-17
05-11-2017 1614 80694 S Chingi Oct-17
12-11-2017 1614 80695 H Chinlal Oct-17
12-11-2017 1614 80696 T Gouzapau Oct-17
12-11-2017 1614 80697 L Vungzakap & family Oct-17
12-11-2017 1614 80698 Chingluai Oct-17
12-11-2017 1614 80699 Nianlianmawi Oct-17
12-11-2017 1614 80700 Joyful Tonsing Oct-17
12-11-2017 1611 80501 Nemthianngai Oct-17
12-11-2017 1611 80502 Niangsianmawi Oct-17
12-11-2017 1611 80503 H Kapsuanmung Oct-17
12-11-2017 1611 80504 Lydia Ngaihvung Oct-17
12-11-2017 1611 80505 Nianghoihkim Oct-17
12-11-2017 1611 80506 T Thonglalpiak Muh dandan
12-11-2017 1611 80507 Kambiakmuan Guite Oct-17
12-11-2017 1611 80508 Chinghoihkim Oct-17
12-11-2017 1611 80509 Huaizavung Oct-17
12-11-2017 1611 80510 Nengzanang Oct-17
12-11-2017 1611 80511 Lianminthang Nunthuk Oct-17
19-11-2017 1611 80512 Engzamuan Vualnam Oct-17
19-11-2017 1611 80513 Thanglian Valte Oct-17
19-11-2017 1611 80514 Vungngaihlun Sep-17
19-11-2017 1611 80515 Nianglalkim Oct-17
19-11-2017 1611 80516 Amazing Medicos Oct-17
19-11-2017 1611 80517 Pauneimawi Oct-17
19-11-2017 1611 80518 David Langel sep-Oct
19-11-2017 1611 80519 L Ginthuam Sep-Oct
19-11-2017 1611 80520 Upa T Thianzakham Oct-17
19-11-2017 1611 80521 Ngaihliani Sep-Oct
19-11-2017 1611 80522 Ginmuanlal Gualnam Oct-17
19-11-2017 1611 80523 Pastor H Biakson Oct-17
19-11-2017 1611 80524 K Ginzoulian Oct-17
19-11-2017 1611 80525 Chingkhojam Oct-17
19-11-2017 1611 80526 Thanglalmuan Oct-17
19-11-2017 1611 80527 T Kamlalven Oct-17
26-11-2017 1611 80528 Vumkhanpau Tonsing Oct-17
26-11-2017 1611 80529 Cindy Lalparmawi Oct-17
26-11-2017 1611 80530 Langzapau Oct-17
26-11-2017 1611 80531 Ninghau Aug-Oct
26-11-2017 1611 80532 Mercy Chingthian Sep-Nov
26-11-2017 1611 80533 Nem Judy Oct-17
26-11-2017 1611 80534 Thanglunkim Oct-17
26-11-2017 1611 80535 Chiinthianching Sep-Oct
26-11-2017 1611 80536 Suakzathang Nunthuk Oct-17
26-11-2017 1611 80537 Chingluai Oct-17
26-11-2017 1611 80538 H Thangsiam Oct-17
26-11-2017 1611 80539 Khamkhochiin Oct-17
26-11-2017 1611 80540 Ngaibiakkim Sep-17
26-11-2017 1611 80541 Melody Mate Oct-17
26-11-2017 7449 372438 G Siamkhanlian 4/Jun (Part)
         
ONLINE/NETBANKING/CHEQUE RECEIPTS  
01-11-2017 1615 80705 Singbiaklian Oct-16
01-11-2017 1615 80706 Capt Zam Kho Lun Oct-17
01-11-2017 1615 80707 P Chinliankhup Oct-17
01-11-2017 1615 80708 Isaac M Ginlaldin Oct-17
01-11-2017 1615 80709 Dong Lianthang Tonsing Oct-17
01-11-2017 1615 80710 Chingmuankim Oct-17
01-11-2017 1615 80711 Chingngaihmuang Oct-17
01-11-2017 1615 80712 Benjamin Guite Oct-17
01-11-2017 1615 80713 Dimneihching Oct-17
01-11-2017 1615 80714 Kimngaihlun Oct-17
01-11-2017 1615 80715 Goubiakching Oct-17
01-11-2017 1615 80716 Vungngaihlian Oct-17
01-11-2017 1615 80717 Vungkhawlching Oct-17
01-11-2017 1615 80718 Kimremmawi Oct-17
01-11-2017 1615 80719 Samuel Nunthuk Oct-17
01-11-2017 1615 80720 Niangngaihkim Oct-17
01-11-2017 1615 80721 Singmuanthang Langel Oct-17
02-11-2017 1615 80722 Muankim Ngaihte Oct-17
02-11-2017 1615 80723 Vungdimlian Oct-17
02-11-2017 1615 80724 ZAM HOIH LUN Oct-17
02-11-2017 1615 80725 Lianbawi Thomte Oct-17
02-11-2017 1615 80726 P Nangkhanthang Oct-17
02-11-2017 1615 80727 Ginlianmang Tonsing Oct-17
02-11-2017 1615 80728 Melody Vungthiansiam Oct-17
02-11-2017 1615 80729 Kamchinmung Tunglut Oct-17
03-11-2017 1615 80730 H Tunkhanmuan Oct-17
03-11-2017 1615 80731 Benjamin H Kamlianmung Oct-17
03-11-2017 1615 80732 T Kamzapau Oct-17
03-11-2017 1615 80733 Goukhanngai Oct-17
03-11-2017 1615 80734 Serafim Thruam N Oct-17
03-11-2017 1615 80735 S Gousuanmung Oct-17
03-11-2017 1615 80736 Ngaithianching Oct-17
03-11-2017 1615 80737 Upa Khamkhanpau Guite Oct-17
03-11-2017 1615 80738 Upa Thangkhosiam Tonsing Oct-17
03-11-2017 1615 80739 Ngairokim Oct-17
04-11-2017 1615 80740 Upa B Langkham Oct-17
04-11-2017 1615 80741 Upa Tuanmuanthang Oct-17
04-11-2017 1615 80742 Donngaihching Oct-17
04-11-2017 1615 80743 Thonggoumung Oct-17
04-11-2017 1615 80744 Thianmuankim Oct-17
04-11-2017 1615 80745 V Vumlunmang Oct-17
05-11-2017 1615 80746 Niangbiakhoih Oct-17
05-11-2017 1615 80747 Lhingenniang Oct-17
05-11-2017 1615 80748 Margret Oct-17
06-11-2017 1615 80749 Pausianmung Hauzel Oct-17
06-11-2017 1615 80750 Nemroukim Oct-17
06-11-2017 1616 80751 Vumsuan Oct-17
06-11-2017 1616 80752 Thangzasiam Paite Sep-Oct
06-11-2017 1616 80753 P Lalbiaklian Oct-17
06-11-2017 1616 80754 T Songzalian Oct-17
06-11-2017 1616 80755 Mankhodim Oct-17
06-11-2017 1616 80756 T Thangchinlian Oct-17
06-11-2017 1616 80757 Chingzahoih Oct-17
06-11-2017 1616 80758 S Lianlalmuan Oct-17
06-11-2017 1616 80759 S Thangkhenkham Oct-17
07-11-2017 1616 80760 Niangmuanhoih Oct-17
07-11-2017 1616 80761 Linda Chiinlianching Oct-17
07-11-2017 1616 80762 Thangzamuan Hangsing Oct-17
07-11-2017 1616 80763 JH Ginmung Oct-17
07-11-2017 1616 80764 Chinkhenthang Oct-17
07-11-2017 1616 80765 V Thongkhanthang Oct-17
08-11-2017 1616 80766 B Ginkhankhual Oct-17
08-11-2017 1616 80767 Lam Benson Guite Oct-17
08-11-2017 1616 80768 H Lamthianmuan Oct-17
08-11-2017 1616 80769 Lynda Chingthianmawi Oct-17
08-11-2017 1616 80770 Ngailianching Tonsing Oct-17
08-11-2017 1616 80771 H Zabiak Oct-17
09-11-2017 1616 80772 Mary Kimngaihching Aug-17
09-11-2017 1616 80773 khamkhankhup Oct-17
09-11-2017 1616 80774 Vungthianlun Tonsing Oct-17
10-11-2017 1616 80775 Gounem Oct-17
10-11-2017 1616 80776 Chingbiaklun Oct-17
10-11-2017 1616 80777 VL Roui Oct-17
10-11-2017 1616 80778 Upa H Kam Suanthang Oct-17
10-11-2017 1616 80779 Ruth Ngaihlun Oct-17
11-11-2017 1616 80780 Christy Chingbiakkim Oct-17
11-11-2017 1616 80781 N Jamchinlam Oct-17
12-11-2017 1616 80782 V Khamkhanthang Oct-17
13-11-2017 1616 80783 Ngailianching Vualzong Oct-17
13-11-2017 1616 80784 Zenngaihlun Oct-17
14-11-2017 1616 80785 S Thuamsiam Ngaihte & family Oct-17
14-11-2017 1616 80786 N Chinginthang Oct-17
14-11-2017 1616 80787 Khawlzadim Oct-17
14-11-2017 1616 80788 Chingbiaklian Oct-17
14-11-2017 1616 80789 Ruthy Manngaihmang Oct-17
15-11-2017 1616 80790 Monica Kimthianmawi Oct-17
16-11-2017 1616 80791 Nianghoihching Oct-17
17-11-2017 1616 80792 H Liankhanlam Oct-17
17-11-2017 1616 80793 Thangkhanlal Ngaihte Oct-17
17-11-2017 1616 80794 Jambiaklian Hauzel Oct-17
19-11-2017 1616 80795 Ngemkhozam Oct-17
20-11-2017 1616 80796 K Muanniang Tunglut Oct-17
23-11-2017 1616 80797 Rualmuanthang Oct-17
23-11-2017 1616 80798 Khamchin Naulak Oct-17
24-11-2017 1616 80799 K Chinthianjuan & family Oct-17
24-11-2017 1616 80800 Lianmawi Oct-Nov
24-11-2017 2802 140051 Thangchinlian Ngaihte Sep-Oct
25-11-2017 2802 140052 Ngainunmawi Nov-17
25-11-2017 2802 140053 David Naulak Nov-17
26-11-2017 2802 140054 Moody Lamkhenthang Nov-17
27-11-2017 2802 140055 Esther Nov-17
28-11-2017 2802 140056 T Chhungbiaklun Nov-17
28-11-2017 2802 140057 Vunghoihnuam Nov-17
28-11-2017 2802 140058 S Gousuanmung Nov-17
29-11-2017 2802 140059 Vungkhawlching Nov-17
30-11-2017 2802 140060 Ginthanlian Valte Nov-17
30-11-2017 2802 140061 Sumthanlian Nov-17
30-11-2017 2802 140062 Letchinthang Shoute Oct-17
30-11-2017 2802 140063 N Vanlalsiam Oct-17
30-11-2017 2802 140064 Dimngaihmawi Oct-17
30-11-2017 2802 140065 Jose L Thawnkhanlian Sep-Oct
30-11-2017 2802 140066 B Ginkhankhual Nov-17
30-11-2017 2802 140067 N Ginbiakthang Nov-17
30-11-2017 2802 140068 Pausianmung Hauzel Nov-17
30-11-2017 2802 140069 Vungthianlun Tonsing Nov-17
30-11-2017 2802 140070 Singmuanthang Langel Nov-17

Church Address

Church Address & Pastor Qtr.:
Plot No 16, Pocket 6
Dwarka Sector 1A
New Delhi - 110 045

Contact Info

Pastor N Tuang Lang - +91-9811343689
Pastor H. Biakson - +91-9711864037
Email: pastor@ebccdelhi.org

Service Time

Personal Counseling: 9:30am - 10:30am
First Service: 11:00am - 1:00pm
Second Service: 2:00pm Onwards

Subscribe eNews

To subscribe eNews click below button

Subscribe Now

Copyright © 2016 Evangelical Baptist Convention Church Delhi. All rights reserved.